Yhdistyksen säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Yhdistysrekisteri

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kulttuuriyhdistys DesignOnTampere ry ja sen kotipaikka on Tampere

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on nostaa, ylläpitää ja tukea pirkanmaalaista muotoilu- ja kulttuuritoimintaa, edistää ihmisten omaehtoista kulttuuriharrastusta, sekä uudistaa ja kehittää ihmisten muotoilu- ja kulttuurikäsitystä. Yhdistyksen vaalima muotoilukulttuuri pyrkii edistämään kulutustottumuksia eettisesti ja ekologisesti kestävään suuntaan ja huomio ne myös kaikessa omassa toiminnassaan. Yhdistys on yleishyödyllinen ja sen toiminta on voittoa tavoittelematonta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

l  Järjestää muotoilu- ja kulttuuritapahtumia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, sekä juhlia ja tapahtumia.

l  Harjoittaa tutkimus- , tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

l  Tekee aloitteita eri viranomaisille.

l  Järjestää myyjäisiä

l  Perustaa stipendirahaston ansioituneille suunniittelijoille ja alan toimijoille

l  Järjestää suunnittelu- ja muotoilukilpailuja

l  Järjestää alan koulutusta ja kerhotoimintaa

l  Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

l  On yhteistoimissa muiden alan toimijoiden ja järjestöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

l  Järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

l  Harjoittaa kahvilaliikettä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä pirkanmaalaisten muotoilijoiden ja muiden kulttuurivaikuttajien kanssa. Yhdistys järjestää tapahtumia, jotta tietoisuus pirkanmaalaisesta muotoilutarjonnasta paranisi. Yhdistys voi mahdollistaa jäsenilleen myymälän, jossa myydään jäsenten valmistamia, valmistuttamia ja valitsemia tuotteita. Myymälän yhteydessä järjestetään myös muita kulttuuritapahtumia, kuten taidenäyttelyitä, taide- ja muotoilu-workshoppeja ja musiikkiesityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksen jäseniltä peritään jäsenmaksu, jotta juoksevat kulut saadaan katetuksi. Yhdistys anoo myös apurahoja toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä varten. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys järjestää muotoilu- ja kulttuuritapahtumia, joihin yhdistys kutsuu suomalaisia muotoilu- ja kulttuurivaikuttajia. Tapahtumien osallistujilta peritään osallistumismaksu ja niistä saadut tuotot käytetään yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseninä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Jäsenyys voi olla varsinaista jäsenyyttä, kokelasjäsenyyttä, kannatusjäsenyyttä tai kunniajäsenyyttä.

Varsinainen jäsen
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsenen esityksen perusteella henkilön, joka on:

l  Toimittanut hallitukselle jäsenyyshakemuksen

l  Hakemuksessa tulee olla portfolio ja avoin hakemuskirje, jossa hakija kertoo miksi haluaa liittyä yhdistykseen ja miten hänen jäsenyytensä voisi hyödyttää yhdistyksen toimintaa sekä  jäsenyyden suosittelijan lausunto (yhdistyksen hallituksen jäsen).

l  Maksanut jäsenmaksun

l  Suorittanut  vuoden kokelasjäsenyyden

Varsinaiselle jäsenelle kuuluvat kaikki jäsenoikeudet

Kokelasjäsen

l  Yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä edeltää yhden vuoden on kokelasjäsenyys.

Kokelasjäsenelle kuuluvat täydet jäsenedut. Kokelasjäsen ei voi tulla valituksi hallitukseen

Kunniajäsen

l  Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua siihen ansioitunut henkilö.

Kannatusjäsen

l  Kannatusjäsen kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole velvoitteita, eikä vastuuta yhdistyksessä. Kannatus jäsen ei voi tulla valituksi hallitukseen. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on oikeus ja velvollisuus päättää yhdistyksen yhteisistä asioista. Yhdistyksen hallituksen jäsenet voivat suositella uusia jäseniä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja muihin jäsenyyksiin.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on vuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on vähintään yksi tilin tarkastaja ja vähintään yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viiden (5) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.